Novice

[Napovedujemo] 24. – 27. september 2024

Jasmina Rosič, Anaëlle Gonzalez in Gaëlle Vanhoffelen bodo predstavile najnovejše ugotovitve projekta MIMIc na 10. konferenci Evropskega združenja komunikološkega raziskovanja in izobraževanja (ECREA), ki bo potekala od 24. do 27. septembra 2024 v Ljubljani (Slovenija).

[Napovedujemo] 24. september 2024

Ob zaključku projekta MIMIc bo 24. septembra 2024 bo v Ljubljani (Slovenija) potekal dogodek za šole in druge pomembne deležnike, na katerem bosta Jasmina Rosič in Laura Vandenbosch skupaj z Bojano Lobe in Kristino Rakinić delili nekaj spoznanj o projektu MIMIc. Skupaj z nekaj mladimi, ki so sodelovali v projektu ter s predstavniki/-cami organizacij za večjo medijsko pismenost v Sloveniji bodo razpravljale o rezultatih projekta. Ponudile bodo tudi orodje za spodbujanje medijske pismenosti med mladimi.

[Napovedujemo] 20. in 21. junij 2024

Anaëlle Gonzalez bo na Evropskem dogodku komunikološke znanosti (ECSE), ki bo potekal 20. in 21. junija 2024 v Nijmegenu (Nizozemska), koordinirala panelno razpravo o raziskavah vplivnežev/-ic med različnimi komunikološkimi disciplinami. Na panelu bo predstavila nekaj ugotovitev o političnih vsebinah in okvirjih, ki jih uporabljajo vplivneži/-ice, ko govorijo o politiki na družbenih omrežjih (študija v soavtorstvu s Phoebe Kwan in Lauro Vandenbosch).

13. april 2024

Jasmina Rosič in Laura Vandenbosch sta objavili članek z naslovom »Krivulje rasti digitalnega blestenja v mladostništvu: napovedna vloga razvojnih sprememb in dejavnikov digitalnega razkoraka«. Članek je na voljo na naslednji povezavi.

03. april 2024

Luca Carbone je na vabljenem predavanju z naslovom »Dolgoročni učinki glasbe na mladostnike/-ce« predstavil rezultate nekaterih študij projekta MIMIc. Predavanje je bilo del dogodka »CII Spotlight«, ki ga je organiziral Center za neenakosti in vključevanje Weatherhead (Univerza Harvard).

26. marec 2024

Luca Carbone je na vabljenem predavanju z naslovom »Meritokracija in neenakost« predstavil rezultate nekaterih študij projekta MIMIc. Predavanje je bilo del dogodka »Harvard Culture and Social Analysis Workshop«, ki ga je organiziral Oddelek za sociologijo Univerze Harvard.

19. marec 2024

Gaëlle Vanhoffelen je na vabljenem predavanju z naslovom »Družbena omrežja: prekletstvo ali blagoslov?« predstavila rezultate projekta MIMIc o uporabi družbenih omrežjih med mladimi. To predavanje je bilo del projekta »A100«, ki ga je organizirala mladinska organizacija Het Paleis z namenom, da bi antwerpsko mladino (16–18 let) seznanila s trenutnimi družbenimi izzivi in jo tako pripravila na prihajajoče volitve.

14. marec 2024

Anaëlle Gonzalez in Laura Vandenbosch sta objavili članek z naslovom »Sistematična analiza vsebine moralnih temeljev, značilnih za vsebino zvezdnikov/-ic, vplivnežev/-ic in športnikov/-ic na Instagramu«. Članek je na voljo na naslednji povezavi: https://doi.org/10.1080/15205436.2024.2317764

07. marec 2024

Laura Vandenbosch, Jasmina Rosič in Anaëlle Gonzalez so se sestale s trenutno znanstveno referentko ERCEA za družbene in humanistične vede. Na srečanju so predstavile napredek projekta MIMIc in njegov družbeni pomen ter razpravljale o nekaterih izzivih, značilnih za velike projekte Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

20. februar 2024

Luca Carbone je na vabljenem predavanju z naslovom »Strategije merjenja med medijskimi objekti in kognicijami posameznikov« predstavil rezultate nekaterih študij projekta MIMIc. To predavanje je bilo del podiplomskega seminarja o kvantitativnih metodah v sociologiji, ki ga je organiziral Oddelek za sociologijo na Univerzi v Bostonu.

08. – 09. februar 2024

Jasmina Rosič, Gaëlle Vanhoffelen in Anaëlle Gonzalez so februarja 2024 na konferenci Dan komunikologije (Etmaal van de Communicatiewetenschap) v Rotterdamu (Nizozemska) predstavile nove rezultate projekta MIMIc. Iste prispevke bodo predstavile septembra 2024 na konferenci Evropskega združenja komunikološkega raziskovanja in izobraževanja (ECREA) v Ljubljani (Slovenija). Spodaj si lahko preberete naslove in povzetke del, ki so jih in jih bodo predstavile:

Jasmina Rosič

 • Avtorice: Jasmina Rosič, Lara Schreurs, Sophie H. Janicke-Bowles, and Laura Vandenbosch
 • Naslov: Digitalno blestenje v mladostništvu: enoletna študija krivulje rasti
 • Povzetek: Mladostniki digitalno blestijo, kadar doživljajo pozitivne izkušnje in vedenje s komuniciranjem preko spleta na petih področjih: povezanost, pozitivne izkušnje primerjanja z drugimi na spletu, avtentična samopredstavitev, spoštljivo sodelovanje v spletnih aktivnostih in samonadzor. Panelna študija je med 1081 mladostniki/-cami iz Slovenije (μ(starost) = 15,34 let, 53,8 % fantov, 80,7 % etnična večina) raziskovala krivulje rasti njihovih področij digitalnega blestenja v treh časovnih točkah enem letu (2021–2022). Analiza razredov latentne rasti (ang. latent class growth analysis) je identificirala dve kategoriji. Mladostniki v prvi kategoriji so poročali o visokih ravneh digitalnega blestenja, ki je ostalo stabilno skozi čas, medtem ko so mladostniki v drugi kategoriji poročali o nizkih ravneh digitalnega blestenja z upadajočo ravnjo samonadzora nad spletnim komuniciranjem skozi čas. Mladi v prvi kategoriji, ki bolj digitalno blestijo, so bolj verjetno imeli starše, ki imajo visoko raven digitalnih veščin in se v večji meri poslužujejo omejevalnega in aktivnega stila starševskega posredovanja, ki podpira avtonomijo otrok, in nadzornega aktivnega stila posredovanja.

Gaëlle Vanhoffelen

 • Avtorice: Gaëlle Vanhoffelen, Anaëlle Gonzalez, Lara Schreurs, Caroline Giraudeau, and Laura Vandenbosch
 • Naslov: The Perfect Li(f)e: Longitudinalna študija o pozitivnih vsebinah na družbenih omrežjih in perfekcionizmu evropskih mladostnikov
 • Povzetek: V zadnjih desetletjih se je stopnja perfekcionizma med mladostniki/-cami močno povečala. Glede na to, da na spletu prevladujejo vsebine o popolnem življenju, se pogosto izpostavlja, da k temu porastu prispevajo družbena omrežja. Zatorej smo v pričujoči študiji preučevale, kako lahko izpostavljenost pozitivnim vsebinam na družbenih omrežjih poveča perfekcionistične lastnosti mladostnikov/-ic in obratno. Poleg tega smo raziskale, ali imajo v tem modelu mediatorsko oziroma moderatorsko vlogo družbena primerjava usmerjena navzgor in družbeno-kulturni kontekst mladostnikov (na mikro- in makro ravni). Izvedle smo panelno študijo v treh časovnih točkah na analitičnem vzorcu 1697 mladostnikov/-ic iz Belgije, Francije in Slovenije (μ(starost) = 15,14, σ(starost) = 1,78, 53,6 % deklet). Rezultati analiz med osebami so pokazali, da je višja stopnja izpostavljenosti pozitivnim vsebinam na družbenih omrežjih (povezanimi z videzom in življenjem), statistično značilno povezana z višjo stopnjo perfekcionizma (usmerjenega vase in družbeno predpisanega). Poleg tega smo ugotovile, da družbeno primerjanje mladostnikov/-ic usmerjeno navzgor, pojasnjuje povezavo z družbeno predpisanim perfekcionizmom. Vendar se je na ravni znotraj posameznika pojavil bolj zapleten vzorec z različnimi rezultati med časovnimi točkami, državami in individualističnimi vrednotami mladostnikov/-ic.

Anaëlle Gonzalez

 • Avtorice: Anaëlle Gonzalez and Laura Vandenbosch
 • Naslov: Politično opolnomočenje mladostnikov na družbenih omrežjih: Raziskovanje odnosov med politično vsebino vzornikov/-ic in politično samoučinkovitostjo
 • Povzetek: Študije so pokazale, da najljubši vzorniki/-ce mladostnikov/-ic (tj. vplivneži/-ce, zvezdniki/-ce in športniki/-ce) na družbenih omrežjih delijo politična mnenja med svojimi zabavnimi vsebinami in vsebinami o življenjskem slogu. Z zanimivimi političnimi objavami lahko ti akterji okrepijo spretnosti politične samoučinkovitosti svojega (mladega) občinstva. Povezava med spodbujanjem političnih vsebin s strani vzornikov/-ic na družbenih omrežjih in politično samoučinkovitostjo mladostnikov/-ic je lahko nadalje odvisna od vrste vzornika/-ce (primerjava vplivnežev/-ic, zvezdnikov /-ic in športnikov/-ic), parasocialnih interakcij med vzornikom/-co in uporabnikom/-co, stopnje političnega zanimanja uporabnika/-ce ter stopnje izpopolnjene in kritične obdelave političnih informacij na družbenih omrežjih pri uporabniku/-ci. Vendar pa znanja o teh možnih pogojih primanjkuje. Uporabili sva (presečne) podatke, zbrane med 415 mladostniki/-cami iz Francije, starimi od 11 do 19 let, leta 2022. Rezultati so pokazali, da je večja razširjenost političnih vsebin v družbenih omrežjih vzornikov/-ic povezana z višjo stopnjo politične samoučinkovitosti med mladostniki/-icami. Nobeden od raziskanih pogojev ni moderiral te povezanosti. Razpravljava o teoretičnih in praktičnih posledicah.

7. december 2023

Zaključek dnevniške študije in informacije o darilnih bonih za udeležence/-ke

Ekipa projekta MIMIc z veseljem naznanja uspešen zaključek dnevniške študije, ki pomeni zaključek zbiranja podatkov v projektu MIMIc. Mladostnice in mladostniki, ki so sodelovali v projektu v Sloveniji, Franciji in Belgiji, so vsak večer od 6. do 21. novembra delili svoje vsakodnevne medijske navade in počutje. V povprečju je na dan sodelovalo 260 mladostnikov in mladostnic v Sloveniji, 110 v Franciji in 230 v Belgiji.

Udeleženci/-ke iz Slovenije bodo za sodelovanje prejeli/-e darilni bon spletne trgovine Mimovrste.

Vrednost darilnih bonov smo določili na podlagi naslednjih kriterijev:

 1. Vrednost darilnega bona je odvisna od števila dni, ko so udeleženci/-ke sodelovali/-e v študiji:

 1. Kot smo navedli v sporočilu udeležencem/-kam, je bilo za veljavno udeležbo vprašalnike izpolniti zvečer pred spanjem po koncu uporabe družbenih omrežij, serij/filmov ali glasbe. Če so udeleženci/-ke vprašalnik izpolnili pred 19. uro ali po 3. uri zjutraj, se je vprašalnik štel za neveljavnega.

 2. Ker smo v prvih dveh dneh naleteli na številne tehnične težave, smo vsem udeležencem/-kam samodejno dodelili prva dva dneva (vprašalnika z dne 6. in 7. novembra sta štela kot veljavna za vse, tudi za tiste, ki ga niso izpolnili, ali tiste, ki so ga izpolnili ob nepravem času).

 3. Poleg tega je študija zaradi tehničnih težav potekala 16 namesto 14 dni. To pomeni, da so imeli udeleženci/-ke dve dodatni možnosti, da sodelujejo 14 dni in dosežejo bon najvišje vrednosti.

 4. Če so nas udeleženci/-ke prek e-pošte obvestili/-e o določeni tehnični težavi (npr. aplikacija je zamrznila ali se ni naložila, vprašalnik ni bil prisoten v aplikaciji tudi po tem, ko je minila ura pred predvidnim časom za spanje), se je vprašalnik štel kot veljaven, če je bil vzrok tehnična težava.

 5. Če udeleženci/-ke niso prejeli/-e obvestila na telefonu o razpoložljivem vprašalniku, tega nismo upoštevali kot tehnično težavo oz. veljaven vprašalnik. Udeležence/-ke smo obvestili, naj zvečer preverijo svoje telefone in si po možnosti nastavijo alarm. Obvestil nismo obljubili, njihova odsotnost pa je lahko tudi posledica posebnih nastavitev na telefonu (tj. telefon v načinu tišine ali izklopljen itd.).

 6. Ko smo upoštevali vse te dejavnike, smo prešteli, koliko dni je vsak udeleženec/-ka pravilno izpolnil/-a vprašalnik, in dodelili ustrezno vrednost bona. O teh vrednostih so bili udeleženci/-ke nato obveščeni/-e po elektronski pošti.

Raziskovalci/-ke ekipe MIMIc se zahvaljujemo za predanost udeležencev/-k pri sodelovanju v naši študiji. Veselimo se analize zbranih podatkov in obveščanja udeležencev/-k o rezultatih. Vsem že vnaprej želimo vesele praznike!

1. december 2023

Jasmina Rosič in Laura Vandenbosch sta objavili članek z naslovom »Merjenje digitalne blaginje v vsakdanjem življenju mladostnikov v Sloveniji: lestvica zaznane digitalne blaginje v mladostništvu«. Članek je dostopen na naslednji povezavi.

7. oktober 2023

Izr. prof. Laura Vandenbosch je v okviru vabljenega predavanja z naslovom »Picture Perfect: Kako Instagram, Netflix in glasba oblikujejo identiteto najstnikov« predstavila rezultate raziskav, opravljenih v okviru projekta MIMIc. Ta dogodek je bil del vsakoletnega dneva univerze za otroke na KU Leuven. Več informacij o dogodku je na voljo na tej povezavi.

6. oktober 2023

Član ekipe MIMIc Luca Carbone je v okviru vabljenega predavanja z naslovom “Spotify killed the video stars? Procesi individualizacije v sodobni popularni glasbi” predstavil rezultate raziskav, opravljenih v okviru projekta MIMIc. Ta dogodek je bil del dogodka “Pop Talks”, ki ga je organiziralo Mednarodno združenje za preučevanje popularne glasbe (IASPM).

24. september 2023

Izr. prof. Laura Vandenbosch je predstavila rezultate raziskav, opravljenih v okviru projekta MIMIc, na dogodku Psihologija medijev organizacije NEFCA z naslovom “Dan psihologije medijev: razprava o izzivih in priložnostih v spreminjajoči se medijski raznovrstnosti”.

24. avgust 2023

Izr. prof. Laura Vandenbosch je v okviru vabljenega predavanja “Uporaba digitalnih medijev in razvoj mladostnikov” predstavila rezultate raziskav, ki so bile izvedene v okviru projekta MIMIc. Ta dogodek je bil del dogodka “ENIGMA”, ki ga je skupaj s šolskimi učitelji organizirala KU Leuven.

21. april 2023

Ekipa MIMIc je predstavila projekt MIMIc in nekaj prvih rezultatov projekta na raziskovalnem dnevu Fakultete za družbene vede KU Leuven. Spodaj prilagamo poster, ki smo ga predstavili na tem dnevu, in veselo fotografijo ekipe!

19. april 2023

Luca Carbone in Laura Vandenbosch sta objavila članek z naslovom “Metaanaliza študij, ki so preučevale vpliv glasbe na prepričanja”. Članek je na voljo na naslednji povezavi.

27. februar 2023

Jasmina Rosič je na vabljenem predavanju na Univerzi Chapman (ZDA) z naslovom »Digitalno blestenje v mladostništvu« predstavila nekaj rezultatov projekta MIMIc.

13. februar 2023

Jasmina Rosič je na vabljenem predavanju na Univerzi Chapman (ZDA) z naslovom »Zaznana digitalna blaginja v mladostništvu« predstavila nekaj rezultatov projekta MIMIc.

25. januar 2023

Predstavniki projekta MIMIc Anaëlle Gonzalez, Gaëlle Vanhoffelen, Jasmina Rosič in Luca Carbone bodo kmalu predstavili nove ugotovitve Projekta MIMIc na dveh konferencah: Dan komunikologije (Etmaal van de Communicatiewetenschap) (februar 2023) in 73. konferenca Mednarodnega združenja za komunikologijo (International Communication Association, ICA) (maj 2023). Spodaj si lahko preberete povzetke del, ki jih bodo predstavili.

The MIMIc team representing at one of the many ICA23 reception parties

Anaëlle Gonzalez

Predstavitev na konferenci Etmaal 2023

 • Naslov: Sistematična analiza vsebine moralnih temeljev v vsebinah zvezdnikov, vplivnežev in športnikov na Instagramu
 • Avtorice: Anaëlle Gonzalez, Drew Cingel in Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Kljub pozornosti, ki jo moralne medijske vsebine prejemajo že vrsto let, doslej še nobena raziskava ni sistematično proučevala moralnih temeljev, ki so prisotni v (vizualnih) vsebinah, ki jih ustvarjajo uporabniki družbenih omrežij. To je pomembno, saj lahko izpostavljenost moralnim vsebinam vpliva na relativno pomembnost različnih moralnih temeljev pri uporabnikih, kar prispeva k njihovemu moralnemu razmišljanju. Ta ročna analiza vsebine je preučevala razširjenost in doslednost moralnih temeljev, predstavljenih v Instagramovih profilih 59 zahodnih zvezdnikov, športnikov in vplivnežev z največ sledilci. Kodirali smo 1 256 objav in 2 936 zgodb ter dokumentirali ponazoritev moralnih temeljev in njihove povezave s spolom, vrsto podpornika, značilnostmi platforme (tj. zgodbe ali objave) in prisotnostjo čustvenčkov (emojijev). Rezultati večnivojskih analiz so pokazali, da so znani posamezniki objavili več vsebin, ki so potrjevale moralne temelje, kot pa jih kršile, pri čemer sta bili najbolj razširjeni skrbnost in zvestoba. V povprečju je vsebina z moralnimi temelji predstavljala petino objavljenih vsebin, večina zvezdnikov pa je moralne vsebine delila vsaj enkrat. Razlik med objavami in zgodbami ni bilo opaziti. Zvestobo so pogosteje izpostavljali moški kot ženske ter športniki bolj kot znane osebnosti in vplivneži. Zastopanost moralnih vsebin, zlasti skrbi, je predvidevala uporabo (pozitivnih) emojijev.

Predstavitev na konferenci ICA 2023

 • Naslov: Objavljanje in uokvirjanje politike: Vsebinska analiza političnih vsebin zvezdnikov, športnikov in vplivnežev na Instagramu
 • Avtorice: Anaëlle Gonzalez, Desiree Schmuck in Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Instagram in njegove slavne osebnosti so danes pomemben vir novic za številne uporabnike, kar je lahko posledica tega, da se zvezdniki in vplivneži družbenih omrežij na svojih računih, ki so sicer usmerjeni v zabavo ali življenjski slog, vedno znova ukvarjajo s političnimi temami. Vendar do zdaj še nobena študija ni sistematično preučevala vrste in uokvirjanja teh političnih vsebin. V tej analizi vsebine smo preučili 1 256 objav na Instagramu in 2 936 zgodb 59 najbolj priljubljenih oblikovalcev javnega mnenja (19 športnikov, 20 zvezdnikov in 20 vplivnežev) v zahodnih državah ter prvič dokumentirali razširjenost vrst političnih tem in njihovo uokvirjanje. Rezultati analiz na več ravneh kažejo, da vplivneži in športniki pogosteje objavljajo politične teme, usmerjene v življenjski slog, medtem ko se zvezdniki bolj ukvarjajo s tradicionalnimi temami. Poleg tega se politične teme pogosteje pojavljajo v kratkotrajnih kot trajnih vsebinah. Splošni okvirji so bili na splošno redki, vendar je bil najbolj prevladujoč okvir političnih vsebin okvir vpliva na človeka.

Gaëlle Vanhoffelen

Predstavitev na konferenci Etmaal 2023

 • Naslov: Bodi resničen, bodi srečen? Preučevanje odnosov med avtentičnim samopredstavljanjem na portalu BeReal in samopodobo mladostnikov
 • Avtorice: Gaëlle Vanhoffelen, Lara Schreurs, and Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Nova platforma BeReal za razliko od večine družbenih omrežij spodbuja uporabnike, da se predstavijo čim bolj avtentično. Ker naj bi avtentično samopredstavljanje na spletu pozitivno vplivalo na dobro počutje uporabnikov, smo v pričujoči študiji preverjali, ali (in kako) je takšno samopredstavljanje na platformi BeReal pozitivno povezano s samozavestjo mladostnikov. Od 367 mladostnikov, ki so sodelovali v naši presečni raziskavi, jih je 148 (40,33 %, μ(starost) = 16,23, σ(starost) = 1,46) imelo račun na platformi BeReal in so bili vključeni v analitični vzorec. Z modeliranjem strukturnih enačb smo ugotovile, da avtentično samopredstavljanje mladostnikov ni bilo statistično značilno povezano z jasnostjo njihove samopodobe niti posredno z njihovo samozavestjo. Vendar sta bili samozavest in jasnost samopodobe pozitivno povezani. Izpostavljenost zaznanemu avtentičnemu samopredstavljanju drugih ni bila statistično značilno povezana s socialnim primerjanjem (tj. navzgor, navzdol ali lateralno) niti s samozavestjo. Kljub temu je bilo socialno primerjanje navzgor in lateralno socialno primerjanje na portalu BeReal statistično značilno povezano z nižjim oziroma višjim samospoštovanjem.

Predstavitev na konferenci ICA 2023

 • Naslov: Jaz, moje samopredstavljanje in jaz: Povezanost znotraj posameznika med narcisizmom, uporabo družbenih omrežij in navezanostjo na vrstnike
 • Avtorice: Gaëlle Vanhoffelen, Lara Schreurs, Anneleen Meeus, Nele Janssens, Kathleen Buellens, and Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Čeprav je bila povezanost med uporabo družbenih omrežij in narcisizmom pri mladostnikih pogosto preučevana, je smer te povezanosti še vedno nejasna. To je presenetljivo, saj ima narcizem lahko potencialno razdiralne posledice na vrstniške odnose med mladostniki. Zato smo v tej panelni študiji s tremi valovi (N(val1)=1032) na ravni povezanosti znotraj in med posamezniki preučili, kako je narcisizem povezan s pozitivnim samopredstavljanjem mladostnikov na družbenih omrežjih in z navezanostjo mladostnikov na vrstnike. Na ravni povezanosti med posamezniki je bila statistično značilna pozitivna povezanost med pozitivnim samopredstavljanjem na družbenih omrežjih in narcisizmom ter tudi statistično značilna povezanost med narcisizmom in vrstniškimi odnosi. Na ravni povezanosti znotraj posameznikov je bila statistično značilna le cross-lagged povezanost narcisizma, ki predvideva mladostnikovo nagnjenost k objavljanju samopredstavitev na družbenih omrežjih, povezanih z videzom. Testi več skupin glede na spol in prejemanje pozitivnih povratnih informacij o svojih samopredstavitvah niso pokazali razlik v teh povezanostih znotraj oseb.

Jasmina Rosič

Predstavitev na konferenci ICA 2023

 • Naslov: Merjenje digitalne blaginje mladostnikov v vsakdanjem življenju: Vprašalnik doživljanja digitalne blaginje v mladostništvu
 • Avtorji: Jasmina Rosič, Luca Carbone, Mariek Vanden Abeele, Bojana Lobe, Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Dosedanje raziskave so se večinoma osredotočale na povezanost med časom, preživetim pred zaslonom, ter socialnimi, zaznavnimi in čustvenimi izidi mladostnikov, pri čemer so spregledale subjektivne izkušnje mladostnikov z uporabo pametnih telefonov. Pričujoča raziskava je zapolnila to vrzel z razvojem in potrditvijo vprašalnika o doživljanju digitalne blaginje v mladostništvu (Perceived Digital Well-Being in Adolescence Scale - PDWBA). Vprašalnik s semantičnim diferencialom smo razvili po pregledu literature, testirali s petimi kognitivnimi intervjuji z mladostniki iz Slovenije ter jo nato testirali v dveh presečnih študijah. V študiji 1 je sodelovalo 161 mladostnikov iz Slovenije (μ(starost) = 17,87, σ(starost) = 1,23), v študiji 2 pa 1.040 mladostnikov iz Slovenije (μ(starost) = 15,28, σ(starost) = 1,79). Eksplorativna in konfirmativna faktorska analiza sta pokazali stabilen tridimenzionalen model, sestavljen iz vprašanj o doživljanju digitalne blaginje na socialnem, zaznavnem in čustvenem področju. Opravili smo teste konstruktne veljavnosti in ugotovili metrično mersko invariantnost glede na spol. Opisni rezultati so pokazali, da se zaznano digitalno blaginjo mladostnikov razlikuje glede na spol, starost in smer izobraževanja. Razpravljamo o teoretičnem in praktičnem pomenu vprašalnika ter oblikujemo predloge za prihodnje raziskave.

Luca Carbone

Predstavitev na konferenci Etmaal 2023 in ICA 2023

 • Naslov: “Vem, da sem kraljica, vendar ne potrebujem krone.": Medsektorske reprezentacije družbenega statusa v besedilih popularne glasbe
 • Avtorji: Luca Carbone, Priscila Alvarez-Cueva, Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Glasbeni ustvarjalci služijo kot pomemben vir navdiha o tem, kaj pomeni biti uspešen in imeti visok družbeni status. Dosedanja literatura se je večinoma osredotočala na ekonomske dejavnike, kot so razkošni dragulji, zanemarila pa je druge temeljne dinamike pri opredeljevanju statusa, in sicer družbene odnose in dinamiko moči, zlasti spolno objektifikacijo in subjektifikacijo. V tem članku smo ob uporabi medsektorske Bourdiejeve perspektive analizirali edinstvena podatkovno bazo 4117 besedil, priljubljenih na Spotifyju med letoma 2016 in 2019 v šestih državah (ZDA, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada). Ročna analiza teh besedil je pokazala, da je skoraj polovica (46 %) pesmi prikazovala status v smislu ekonomskega kapitala, 26 % prek socialnega kapitala, 16 % prek kulturnega kapitala in 6 % prek spolne objektifikacije in subjektifikacije. Večina teh reprezentacij je bila prisotna v rap glasbi ter med črnskimi in rjavimi moškimi ustvarjalci. Članek zaključujemo z razpravo rezultatov v povezavi z vse bolj globalizirano glasbeno industrijo in blaginjo ustvarjalcev.

19. september 2022

Septembra 2022 smo zaključili s tretjim in obenem zadnjim valom zbiranja podatkov v okviru časovne študije. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 1242 mladostnikov, starih med 12 in 18 let iz treh držav, ki so sodelovale v raziskavi. V Belgiji je sodelovalo 335 mladostnikov, v Franciji 386 in v Sloveniji 521. Vprašalnik je zajemal vprašanja o družbenih omrežjih, pametnih telefonih, televizijskih serijah in glasbi, ter vprašanja, ki so zadevala poglede mladih nase in na družbo. Povzetek rezultatov raziskave je na voljo v. poročilu.

01. september 2022

Raziskovalci projekta MIMIc Jasmina Rosič, Luca Carbone in Laura Vandenbosch so objavili prvi članek projekta MIMIc z naslovom “Pozitivna digitalna komunikacija med mladimi: Razvoj in validacija lestvice digitalnega blagostanja za mladostnike”. Članek je na voljo na naslednji povezava.

20. junij 2022

Zaključek zbiranja podatkov v okviru študije profilov na družbenih omrežjih.

01. junij 2022

Junija 2022 smo zaključili z drugim zbiranjem podatkov v okviru časovne študije. Vprašalnik je v treh državah v celoti izpolnilo 1791 mladostnikov, starih med 12 in 18 let. V Belgiji je sodelovalo 415 mladostnikov, v Franciji 580 in v Sloveniji 796. Raziskava se je nanašala na družbena omrežja, pametne telefone, televizijske serije in glasbo, ter razmišljanje mladih o sebi in širši družbi. V kratkem poročilu predstavljamo nekaj vmesnih rezultatov študije.

13. januar 2022

Predstavniki projekta MIMIc Anaëlle Gonzalez, Jasmina Rosič in Luca Carbone bodo kmalu predstavili prve rezultate svojih doktoratov na dveh konferencah: Dan komunikologije (Etmaal van de Communicatiewetenschap) (februar 2022) in 72. konferenci Mednarodnega združenja za komunikologijo (International Communication Association, ICA) (maj 2022). Spodaj si lahko preberete povzetke del, ki jih bodo predstavili.

Anaëlle Gonzalez

 • Naslov: Študija vsebine analize političnih vsebin zvezdnikov, influencerjev in športnikov na Instagramu
 • Avtorice: Anaëlle Gonzalez, Desirée Schmuck, Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Instagram in njegove slavne osebnosti so danes pomemben vir novic za številne uporabnike, kar je lahko posledica tega, da se zvezdniki in vplivneži na svojih računih, ki so sicer usmerjeni v zabavo ali življenjski slog, vedno znova ukvarjajo s političnimi temami. Vendar do zdaj še nobena študija ni sistematično preučevala vrste in uokvirjanja teh političnih vsebin. V tej analizi vsebine smo preučili 1256 objav na Instagramu in 2936 zgodb 59 najbolj priljubljenih oblikovalcev mnenj (20 športnih zvezdnikov, 20 umetniških zvezdnikov in 19 vplivnežev) v zahodnih državah ter prvič dokumentirali razširjenost vrst političnih tem in njihovo uokvirjanje. Rezultati večnivojske analize kažejo, da vplivneži in športni zvezdniki pogosteje objavljajo politične teme, usmerjene v življenjski slog, medtem ko se umetniški zvezdniki bolj ukvarjajo s konvencionalnimi temami. Poleg tega se politične teme pogosteje pojavljajo v kratkotrajnih kot stalnih vsebinah. Splošni okvirji so bili na splošno redki, najbolj prevladujoč okvir političnih vsebin pa je bil okvir vpliva na človeka.

Jasmina Rosič

 • Naslov: Razvoj in validacija Lestvice doživljanja digitalnega ravnovesja v mladostništvu
 • Avtorji: Jasmina Rosič, Luca Carbone, Mariek Vanden Abeele, Bojana Lobe, Laura Vandenbosch
 • Povzetek: Številni mladostniki so nenehno na spletu in nenehno povezani s svojimi pametnimi telefoni (Vorderer et al., 2017). Ti mladostniki se soočajo z izzivom, kako najti ustrezno ravnovesje med prednostmi in slabostmi svoje vseprisotne povezanosti (Vanden Abeele, 2020). Obstoječe lestvice, ki proučujejo uporabo pametnih telefonov, običajno merijo neposredno merljive prakse, kot je čas pred zaslonom. Umanjkajo pa lestvice, ki bi obravnavale subjektivne, življenjske izkušnje nenehne povezanosti (npr. doživljanje učinkov pametnega telefona na počutje). To vrzel odpravljamo z razvojem Lestvice doživljanja digitalnega ravnovesja v mladostništvu. Kot ocenjevalno lestvico smo uporabili semantični diferencial in z 19 trditvami merili doživljanje učinkov uporabe pametnega telefona na a) socialno, b) kognitivno-informacijsko, c) hedonično in d) psiho-čustveno področje. Možni odgovori so se gibali od “1 = popolnoma drži (A)” do “5 = popolnoma drži (B)”. Vprašalnik so pregledali dva neodvisna raziskovalca uporabe pametnih telefonov in pet mladostnikov. Prva spletna študija je bila organizirana poleti 2021 za izvedbo eksplorativne faktorske analize (n = 161; M starost = 17,87; SD = 1,23; 57 % deklet). Druga spletna študija (n = 1.107; M starost = 15,27; SD = 1,78; 51 % fantov) je bila organizirana jeseni 2021 za izvedbo konfirmativne faktorske analize. EFA je pokazala tri-faktorsko strukturo. Prvi faktor so sestavljale trditve o hedoničnih občutkih in drugih čustvih (npr. tesnobi), povezanih z uporabo pametnega telefona. Drugi faktor je zajemal trditve o tem, kako lahko uporaba pametnega telefona olajša/prepreči socialne interakcije in odnose. Tretji faktor je zajemal trditve o uporabi pametnega telefona v povezavi s kognitivnimi (šolskimi) nalogami. Dve trditvi smo odstranili zaradi nizkih faktorskih uteži ali uteževanja na teoretično neustrezen faktor. Potrjena je bila konstruktna veljavnost novih podlestvic, saj so bile povezane z Lestvico uporabe pametnega telefona v prostem času, Lestvico samopodobe, Lestvico vmešavanja tehnologij v socialne interakcije (tehnoference) in Vprašalnik neuspešne samokontrole uporabe družbenih omrežij. KFA je pokazala dobro prileganje modela in delno strogo mersko invariantnost po spolu. Uvedeni instrument je dobra popotnica za nadaljnje raziskovanje učinkov vseprisotne povezanosti na življenje mladostnikov.

Luca Carbone

 • Naslov: Zvok meritokracije: Analiza vsebine meritokracije v besedilih popularne glasbe z uporabo pristopa semantičnega in sintaktičnega uokvirjanja
 • Avtorji: Luca Carbone, Laura Vandenbosch, Hyunjin Song
 • Povzetek: Meritokracija je razširjena naracija v popularni kulturi (Mijs in Savage, 2020), vendar je njena prisotnost v glasbi bila deležna le malo pozornosti. Ta študija analizira prisotnost in razširjenost meritokratskih okvirov v popularnih besedilih, pri čemer združuje ročne analize vsebine in analize omrežij. Analizirali smo 200 najbolj priljubljenih pesmi na Spotifyju v šestih individualističnih državah v obdobju 2016–2019 (N = 4117). Naše analize so pokazale močno (24 % pesmi z vsaj eno referenco) in raznoliko (pet okvirjev) prisotnost meritokracije. Prisotnost meritokracije je bila najbolj pogosta v rapu (81,7 %), pa tudi v popu in rocku. Analiza omrežij je te rezultate potrdila z analizo vzorcev sočasnega pojavljanja besed. Z združevanjem ročne analize vsebine in analize omrežij podajamo predloge za prihodnje raziskave o medijih in njihovih učinkih na občinstvo.

04. januar 2022

Od septembra do novembra 2021 smo izvedli prvo zbiranje podatkov v časovni študiji. V treh sodelujočih državah je vprašalnik v celoti izpolnilo 2412 mladostnikov, starih med 12 in 18 let. V Belgiji je sodelovalo 590 mladostnikov, v Franciji 740 in v Sloveniji 1082. Vprašalnik je zajemal vprašanja o družbenih omrežjih, pametnem telefonu, tv serijah in glasbi ter vprašanja o pogledih mladih na njih same in na družbo. V kratkem poročilu predstavljamo nekaj vmesnih rezultatov študije.

15. april 2021

 1. Spremenjeno obdobje izvajanja časovne študije.

PREDVIDENI TERMINI:

 • Maj 2021
 • September 2021
 • Januar 2022

NOVI TERMINI:

 • September-oktober 2021
 • Januar-februar 2022
 • April-maj 2022

 1. Spremembe zahtev glede soglasij staršev.

PRVOTNE ZAHTEVE:
Aktivno soglasje staršev za vse udeležence.

NOVE ZAHTEVE: Etične smernice, spremenjene v skladu s standardnimi praksami, tako da mladostnike, stare 16 let ali več, prosijo za pasivno privolitev staršev.


 1. Povečanje višine nagrad za udeležence časovne študije.

PREDVIDENA NAGRADA: 5€ (1. val), 7€ (2. val), 10€ (3. val)

NOVA VIŠINA NAGRADE: 10€ (1. val), 12€ (2. val), 15€ (3. val)